ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านบูเกะตา จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ้านบูเกะตา จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ 5 ประการ ดังนี้
(1) ให้มีนิสัยในการสังเกตจดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง
(2) ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
(3) ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์
(4) ให้รู้จักทำการฝีมือ และฝึกฝนให้ทำกิจการต่างๆตามความเหมาะสม
(5) ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2560,11:35   อ่าน 542 ครั้ง