พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชี

3. พัฒนาระบบบริหารให้เป็นไปตามหลักธรรมภิบาล โดยเน้นชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

4. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

 

เป้าประสงค์ของสถานศึกษา

1. ผู้เรียนมีคุณธรรมและคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2. ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

3. สถานศึกษามีธรรมภิบาลและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

4. สถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา