วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

           ภายในปี 2564 โรงเรียนบ้านบูเกะตามุ่งสร้างคนดี มีคุณธรรมนำความรู้ ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ บริหารยึกหลักธรรมาภิบาล น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง