ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

 

               โรงเรียนบ้านบูเกะตา  เริ่มทำการสอนตั้งแต่ปีพุทธศักราช  ๒๔๗๒  ณ บ้านสะบือรัง  หมู่ที่  ๒  ตำบลโละจูด  อำเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส  มี  นายมะตาเยะ  หะยีอาวัง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

             พ.ศ. ๒๔๗๕   ได้ย้ายทำการสอน ณ บ้านสูแก ตำบลโละจูด  อำเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส มีอาคารชั่วคราว ๑  ห้อง  มี เนื้อที่  ๕  ไร่

             พ.ศ. ๒๔๗๖   นายสะมะแอ  อาวัง   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

             พ.ศ. ๒๔๗๘   นายขาว  ทองตะเภา  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

             พ.ศ. ๒๔๘๐   ได้ย้ายทำการสอน ณ หน้ามัสยิดบ้านบูเกะตา  หมู่ที่ ๒  ตำบลโละจูด  อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส มีอาคารถาวรแบบศาลาวัด  ๑  หลัง มีเนื้อที่  ๐.๕  ไร่

             พ.ศ. ๒๕๐๓   นายเหลื่อม  หนูพรหม  รักษาราชการแทนครูใหญ่

             พ.ศ. ๒๕๐๔   นายสนั่น  สติรักษ์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

   พ.ศ. ๒๕๐๕   ย้ายโรงเรียนมาทำการสอน ณ โรงเรียนบ้านบูเกะตา หมู่ที่ ๒  ตำบลโละจูด

อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส จนถึงปัจจุบัน มีเนื้อที่  ๑๒  ไร่  ๒  งาน  มีอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก

ขนาด  ๔  ห้องเรียน

             พ.ศ. ๒๕๑๑   นายสาธิต  กฤษณมณี  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป.๑ ก ขนาด  ๔  ห้องเรียน

             พ.ศ.  ๒๕๑๒ ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนประถมศึกษาตอนปลาย โดยเปิดชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  อีก  ๑  ห้องเรียน

             พ.ศ. ๒๕๑๖   นายละม้าย  ศรีคงแก้ว  รักษาราชการแทนครูใหญ่

             พ.ศ. ๒๕๑๗   ทางราชการได้ขยายภาคบังคับถุงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๗

             พ.ศ. ๒๕๑๙   ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗  จำนวน  ๑  หลัง  ๔   ห้องเรียน

             พ.ศ. ๒๕๒๕  นายพงษ์ศักดิ์  ยะแนสะแม  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๒๕

             พ.ศ.  ๒๕๓๐  นายประพร  ทองตะเภา  ดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่ ตั้งแต่วันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๓๐

             พ.ศ.  ๒๕๓๑  โรงเรียนได้งบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ ๒๐๑-๒๕๒๖จำนวน ๑ หลัง         พ.ศ. ๒๕๓๔   โรงเรียนเปิดทำการสอนมัธยมศึกษาตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

             พ.ศ.  ๒๕๓๘  นายมะรอสตี  เจ๊ะแว  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านบูเกะตาตั้งแต่วันที่  ๑๗  สิหาคม  ๒๕๓๘  ต่อมาได้ปรับปรุงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

             พ.ศ.  ๒๕๕๐  นายอรุณ  เบญญคุปต์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบูเกะตาได้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนบ้านบูเกะตาเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนคู่พัฒนาชายแดนไทย-มาเลย์ ได้งบประมาณในการสร้างห้องสมุดโรงเรียน ปรับปรุงอาคารและพัฒนาโรงเรียนในบริบทต่างๆรอบด้าน

             ปัจจุบันโรงเรียนบ้านบูเกะตา มีพื้นที่ 12 ไร่ 2 งาน มีอาคารเรียน 4 หลัง อาคารประกอบ 2 หลัง ส้วม 4 หลัง และลานเอนกประสงค์ โดยมีนายมูฮัมมัดอดัมส์   หะยีอาลี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบูเกะตา